Medarbetarenkät 2020

Medarbetarenkät

Din arbetsmiljö och hälsa är viktig

Din arbetsmiljö är viktig. Därför vill vi ställa några frågor till Dig angående din arbetsmiljö. Undersökningen är anonym och svaren kommer att sammanställas och användas för att se hur vi kan förbättra Din och Dina arbetskamraters arbetsmiljö. Kryssa det alternativt Du anser passar och skriv gärna ner vad Du tycker problemet består av och hur det kanske skulle kunna förbättras.


Medarbetarenkät

Yrke/arbetsuppgifter: *


Avdelning: *


Medarbetarenkät

I mitt arbete har jag tillgång till korrekt belysningsutrustning.


I mitt arbete har jag tillgång till tydliga arbetsordrar.


I mitt arbete har jag tillgång till korrekt skyddsutrusning.


Om du saknar skyddsutrustning, ange vilken som saknas:


I mitt arbete har jag tillgång till efterfrågade arbetskläder.


Om något saknas, vad?


Jag har de utbildningar som krävs för att utföra mitt arbete.


Om nej, vilken/vilka saknar du?


I mitt arbete känner jag mig stressad.


Jag har tid för maskinvård och/eller städ under min arbetsdag.


Om nej, vad är anledningen till att du inte hinner med maskinvård/ städ:


I mitt arbete får jag användning för min kunnighet.


Mitt arbete är intressant.


Jag trivs på min arbetsplats.


Vad tycker du att företaget ska göra för att du ska trivas ännu mer?


Mitt arbete försvåras av dåliga maskiner / utrustning.


Mitt arbete försvåras av dålig planering.


Mitt arbete försvåras av att andra inte gör sitt jobb.


Vad upplever du att det är mest problem med (som din kollega lämnar/ inte utför).


I mitt arbete kan jag ta egna initiativ.


I mitt arbete uppmuntras jag att självständigt lösa problem.


I mitt arbete har vi en bra gemenskap


Hur kan företaget göra för att öka gemenskapen ännu mer?


I mitt arbete får jag hjälp / stöd när det kör ihop sig.


Har du varit utsatt för mobbing eller trakasserier i ditt arbete.


I mitt arbete kan jag diskutera med chefen.


I mitt arbete får jag veta vad som händer på jobbet.


I mitt företag intresserar man sig för personalens arbetssituation och välbefinnande.


Jag besväras av:


Jag har följande förslag för att förbättra mitt arbete: